Všeobecné obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu CREEDO platné ode dne 16. 12. 2018

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Společnost CREEDO věrnostní program s.r.o., IČ: 07692064, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00  Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C 305610, (dále jen „CREEDO“) provozuje věrnostní program CREEDO, který svým klientům (držitelům věrnostní karty CREEDO) umožňuje nákupem zboží a služeb u vybraných obchodníků CREEDO (dále jen „partneři CREEDO“) získávat výhody (dále jen „Věrnostní program CREEDO“), které je možno proměnit za odměny.

1.2   Klient je na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a Pravidel Věrnostního programu oprávněn účastnit se Věrnostního programu CREEDO a obdržet s tím spojené výhody (dále „Klientské výhody“). Klient smí (ale není povinen) Věrnostní program CREEDO doporučit třetím osobám.

1.3   Zboží a služby, zakoupené klientem u partnerských společností (dále jen „nákupy“), budou registrovány ve Věrnostním programu CREEDO.

Článek II.

REGISTRACE VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU CREEDO

2.1   Účastníkem Věrnostního program CREEDO se může stát osoba starší 18 let, která provede řádnou registraci do programu na webových stránkách programu CREEDO nebo přes kontaktní linku programu CREEDO, popřípadě u konkrétního partnera CREEDO a udělí souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Věrnostního programu CREEDO.

2.2   Místem registrace je místo trvalého bydliště klienta, resp. v sídle právnické osoby.

2.3   Akceptováním (přijetím) registrační žádosti ze strany CREEDO se žadatel stane klientem CREEDO a obdrží osobní klientské číslo („ID-číslo“). Toto opravňuje k účasti na Věrnostním programu CREEDO. Ve Věrnostním programu CREEDO jsou evidované nákupy zohledňovány pouze u registrovaných klientů (s ID-číslem). Klient je povinen CREEDO neprodleně informovat o změnách svých osobních údajů (adresa bydliště, e-mailová adresa, bankovní spojení, telefonní číslo atd.).

2.4   Registrací klient uděluje svůj souhlas s účastí ve Věrnostním programu CREEDO. Prohlašuje, že jeho souhlas je vážný a svobodný, učiněný na základě seznámení se s pravidly Věrnostního programu CREEDO. Účastník tímto uděluje své vědomé, informované a svobodné svolení se zpracováním osobních údajů správcem CREEDO věrnostní program s.r.o. pro účely provozu Věrnostního programu CREEDO. Souhlas je ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dobrovolný. V případě odmítnutí poskytnutí svolení se zpracováním osobním údajů nemůže být subjekt osobních údajů účastníkem Věrnostního programu CREEDO. V případě odmítnutí svolení se zpracováním osobních údajů budou výše uvedené údaje využity pouze pro vlastní potřebu správce za účelem vyloučení možnosti, že tyto údaje budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb.

2.5   Registrací klient uděluje také svůj souhlas s využitím svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a kontaktní údaje v souladu s podmínkami Věrnostního programu CREEDO pro zasílání obchodních sdělení v rámci Věrnostního programu CREEDO a v rámci obchodních aktivit partnerů Věrnostního programu CREEDO. Souhlas je ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dobrovolný. V případě nesouhlasu nebudou uvedené údaje využity pro zasílání obchodních sdělení v rámci Věrnostního programu CREEDO.

2.6   Souhlas s využitím osobních údajů pro rozesílání obchodních sdělení je možné kdykoliv zrušit písemně u CREEDO věrnostní program s.r.o. nebo emailem na info@creedo.cz.

2.7   Další ustanovení, relevantní pro ochranu osobních údajů, při použití internetové stránky CREEDO, jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů na www.creedo.cz.

2.8   Klient má nárok pouze na Klientské bonusy a výhody z Věrnostního programu CREEDO. Jakákoliv odměna za jeho činnost nad rámec těchto výhod klientovi nenáleží. Klientovi nenáleží žádná náhrada nákladů v jakékoliv formě.

Článek III.

Pravidla Věrnostního program CREEDO a Klientské výhody

3.1  CREEDO uzavírá s partnerskými společnostmi dohody, které umožňují CREEDO poskytovat klientům v rámci Věrnostního programu CREEDO výhody. CREEDO se snaží o dohodnutí co nejlepších podmínek a o neustálé rozšiřování sítě svých partnerských společností. Aktuální přehled partnerů CREEDO  je k nahlédnutí online na www.creedo.cz/partneri.

3.2   Nákupy u partnerských společností získá klient Klientské výhody z Věrnostního programu CREEDO ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to výhodu peníze zpět, odměnu za doporučení a CREEDO bonus a případně další Klientské výhody (viz bod IV.).

3.3   Klient se na Věrnostním programu CREEDO účastní prostřednictvím CREEDO karty, jež může využívat pro své nákupy. Tato plastová CREEDO karta slouží pouze k evidenci nákupních dat klienta u partnerských společností. Nákupní údaje, evidované partnerskou společností prostřednictvím CREEDO karty, jsou zaslány CREEDO za účelem výpočtu z nich vyplývajících Klientských výhod.

3.4   Registrace a účast na Věrnostním programu CREEDO je pro klienty bezplatná, stejně jako vydání CREEDO karty. V případě ztráty, resp. pokud bude CREEDO karta vykazovat známky opotřebení, má klient kdykoliv možnost si objednat náhradní kartu.

3.5   Klient má kdykoliv možnost zdarma využít virtuální CREEDO kartu ze svého Online Office.

3.6   Klient není bez předchozího písemného souhlasu CREEDO oprávněn k propagaci Věrnostního programu CREEDO v jakékoli podobě. Přistoupením k Věrnostnímu programu CREEDO nevzniká klientovi v žádném ohledu právo na zastupování CREEDO ani právo přebírání hotovosti či provádění inkasa pro CREEDO.

3.7   Klient dále není oprávněn k vícenásobné registraci. V případě duplicitní registrace jakéhokoliv klienta si společnost CREEDO věrnostní program s.r.o. vyhrazuje právo takového klienta zbavit účasti na Věrnostním programu CREEDO. Toto zrušení účasti klienta bude zaregistrovanému klientovi sděleno pomocí e-mailu.

3.8   Účast klienta na Věrnostním programu CREEDO resp. doporučování dalších klientů probíhá výhradně v rámci samostatné činnosti na vlastní zodpovědnost, jež je na CREEDO věrnostní program s.r.o. právně nezávislá.

3.9   Účastí na věrnostním programu CREEDO nevzniká jeho klientům právo jakkoliv jednat jménem společnosti CREEDO věrnostní program s.r.o. nebo jinak tuto společnost zavazovat.

3.10  Rozsah plnění společností CREEDO věrnostní program s.r.o. se omezuje na provedení Věrnostního programu CREEDO. Kupní smlouva na zboží nebo smlouva o službách vzniká výhradně mezi klientem a příslušnou partnerskou společností a společnost CREEDO věrnostní program s.r.o. v žádném ohledu neodpovídá za škodu způsobenou partnery CREEDO ani za závazky partnerů CREEDO z vadného plnění klientovi.

Článek IV.

Nákupy s CREEDO

4.1  Nákupy, které budou zaúčtovány ve Věrnostním programu CREEDO, přinášejí klientovi Klientské výhody. Klientské výhody se zakládají na smluvně dohodnutých podmínkách mezi CREEDO a příslušným partnerem CREEDO. Procentuální výše Klientské výhody se mění dle partnera CREEDO, komodity a branže. Klientské výhody tvoří Zpětný bonus, Odměna za doporučení, a popřípadě rozšířených Klientských výhod:

·  Zpětný bonus: za nákupy, jež budou zaúčtovány ve Věrnostním programu CREEDO, obdrží klient konkrétní % peněz zpět. Platí procentuální sazba pro peníze zpět příslušného partnera CREEDO uvedená na www.creedo.cz .

·  Odměna za doporučení: Za nákupy klientů přímo doporučených doporučitelem (osoby, které se u CREEDO registrovaly na základě doporučení klienta) jakož i klientů, získaných těmito osobami (nepřímo získané osoby), které budou zaúčtovány ve Věrnostním programu CREEDO, obdrží klient vždy až 0,5 % z veškerých nákupních částek coby Odměnu za doporučení. Odměna za doporučení za další nepřímo získané klienty nevznikne. Platí procentuální sazba pro bonus za přátelství každého jednotlivého partnera CREEDO, uvedené na www.creedo.cz .

·  Klienti mají za určitých podmínek mimo to možnost, získat nad rámec jejich vlastních nákupů a nákupů všech přímých a nepřímých získaných klientů rozšířené Klientské výhody. Podmínky, jež platí pro rozšířené Klientské výhody, je možné zobrazit v osobním Online Office na www.creedo.cz. Zde jsou rovněž stanoveny bližší podmínky.

4.2  V případě použití CREEDO karty budou klientovi připsány Klientské výhody u provedených nákupů, jež byly zúčtovány vůči CREEDO do neděle, 23.00 hodin. CREEDO zajistí, že partneři CREEDO provedou vyúčtování nejpozději během dvou měsíců po nákupu. Nárok klienta na převod našetřené částky ze Zpětného bonusu a Odměny za doporučení vzniká od minimální převodní částky dle článku 6.2. Klient bude o převáděné částce informován e-mailovou zprávou.

4.3  CREEDO se snaží dohodou dlouhodobě udržet nebo dokonce navýšit výhodnější podmínky s partnerskými společnostmi. CREEDO je oprávněn změnit s oznamovací lhůtou v délce 4 týdnů jednotlivé Klientské výhody pro jednotlivé partnery CREEDO, pokud a v jaké míře, se podmínky dohodnuté s partnerskými společnostmi změní. Aktuální použitelné podmínky budou zveřejněny na www.creedo.cz (login zóna). Pro výpočet Klientských výhod, náležejících klientovi, se použijí podmínky, které platí v okamžiku, kdy byla provedena celková platba partnerovi CREEDO.

4.4  CREEDO poskytne každému klientovi na internetových stránkách CREEDO zdarma Online Office na www.creedo.cz (login-zóna), ve které může získat kdykoliv po zadání uživatelského jména a hesla náhled na jím provedené nákupy zboží a služeb, doporučené klienty, jakož i informace o Klientských výhodách z Věrnostního programu CREEDO.

4.5  Přístupové údaje k použití Online Office (uživatelské jméno, heslo a PIN) je klient povinen uchovávat na bezpečném místě a přísně důvěrně. Přístupové údaje nesmí být za žádných okolností zpřístupněny třetím osobám. Osobní nastavení mohou být klientem kdykoliv změněny na www.creedo.cz (login-zóna).

4.6  Klient se zavazuje jakékoliv zneužití svého online přístupu neodkladně oznámit CREEDO. Po okamžitém uzamčení jeho přístupu budou klientovi následně zaslána nová přístupová data pomocí SMS, e-mailem nebo poštou.

4.7  Ukončení účasti na Věrnostním programu CREEDO: Klient má právo kdykoliv ukončit písemným prohlášením smluvní vztah s CREEDO. Klient dále v rámci běžícího smluvního vztahu není povinen činit nákupy, získávat klienty nebo vykonávat jiné činnosti.

4.8  Při ukončení smluvního vztahu má klient nárok pouze na takové Klientské výhody z Věrnostního programu CREEDO, pro které existoval v okamžiku ukončení smlouvy důvod, tj. když byl nákup, jež opravňuje ke zpětnému bonusu nebo k Odměně za doporučení, v okamžiku ukončení smlouvy již učiněn.

4.9  CREEDO věrnostní program s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit Věrnostní program CREEDO s tím, že v takovém případě umožní v předem stanovené lhůtě a za předem definovaných podmínek vypořádání získaných Klientských výhod. Datum ukončení Programu bude oznámeno především na webových stránkách Věrnostního programu CREEDO, případně též v provozovnách jednotlivých partnerů.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

5.1  Reklamace týkající se získaných výhod nebo jiných záležitostí v rámci programu CREEDO je klient jakožto držitel CREEDO karty oprávněn podat písemně, elektronicky u CREEDO věrnostní program s.r.o. Reklamace bude řešena v souladu s pravidly reklamačního řízení, tedy nejpozději do třiceti dnů od doručení reklamace.

5.2  Společnost CREEDO věrnostní program s.r.o. odpovídá za škodu dle obecných právních předpisů. Společnost CREEDO věrnostní program s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou klientovi, zejména při

·  přerušení disponibility přístupu klienta na internet,

·  dalších technických a elektronických chyb (i) během datové komunikace přes internet, jakož i při použití internetového portálu CREEDO, SMS-služby CREEDO a CREEDO-aplikací pro mobilní koncová zařízení, pokud tyto chyby nejsou v oblasti zodpovědnosti CREEDO

·  při nedostupnosti mobilních sítí nebo terminálu a

·  nedostatečné funkčnosti mobilních koncových zařízení klienta.

5.3  Pro smlouvu mezi CREEDO a klientem platí registrační brožura nebo online registrační formulář jakož i tyto Všeobecné obchodní podmínky, jež byly dány k dispozici ze strany CREEDO.

5.4  Klient prohlašuje, že údaje, jež poskytl CREEDO, jsou pravdivé, a v případě zaviněného poskytnutí nepravdivých údajů prohlašuje, že nebude od CREEDO vymáhat žádné nároky, a to ani nároky z případně vzniklé škody.

5.5  V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito VOP mají přednost ustanovení dohodnutá ve Smlouvě.

5.6  Tyto všeobecné obchodní podmínky CREEDO je možné jednostranně měnit nebo upravovat s tím, že o změně nebo úpravě a datu jejich účinnosti bude společnost CREEDO věrnostní program s.r.o. informovat zveřejněním na webových stránkách programu CREEDO a rozesláním e-mailem všem stávajícím členům.

Článek VI.

Ostatní ujednání

6.1  CREEDO vždy zveřejní aktuálně použitelné podmínky na www.creedo.cz .

6.2  Nárok na týdenní převod vzniká od minimální částky ve výši CZK 300.

6.3  Náklady na vydání náhradní CREEDO karty činí CZK 350.

6.4  Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Pravidla Věrnostního programu CREEDO platí od 16.12.2018.