Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je naší prioritou.

CREEDO věrnostní program jako Správce a Zpracovatel osobních údajů prohlašuje, že je registrován Úřadem na ochranu osobních údajů nebo zpracovává osobní údaje dle zvláštních právních předpisů a zpracování osobních údajů provádí v souladu s platnou právní úpravou dle Zákona.

CREEDO se zavazuje

  1. zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném CREEDO věrnostním programem, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích přičemž tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů,
  2. zabránit tomu, aby došlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, přičemž tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů,
  3. přijmout technicko – organizační opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů, a to zejména taková, týkající se zabezpečení objektů a místností, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů zámky, dále elektronickým zabezpečením opatření týkající se zabezpečení automatizovaného zpracování osobních údajů především omezením přístupových práv, bezpečnostními zálohami, antivirovou ochranou, příp. dalšími, tato opatření obnovit pravidelně dle technologického vývoje,
  4. informovat své zaměstnance o rozsahu zpracování os. údajů a proškolit je ohledně povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, přičemž povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání u zpracovatele. S každou osobou, která se při plnění služeb na straně zpracovatele bude seznamovat s daty a osobními údaji musí mít zpracovatel uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti a ochraně dat,
  5. dbát na to, aby subjekty údajů neutrpěly při zpracování osobních údajů újmu na svých právech,
  6. provést bezodkladnou likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány.

Rozsah zpracování dat

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se subjektu údajů, která podléhá ochraně dle Zákona. Správce bude zpracovávat osobní údaje zejména v rozsahu:

  • Identifikační a adresní údaje: jméno a příjmení, datum narození, korespondenční adresa
  • kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa
  • citlivé údaje: nikoliv
  • jiné osobní údaje: číslo bankovního účtu (nepovinné, pouze pro převod bonusů)

Přístup, změna, zrušení účtu

Každý účastník CREEDO věrnostního programu, má právo na přístup, změnu, nebo výmaz jeho osobních údajů a to vše on-line ve své administraci CREEDO. Výmaz provede „zrušením účtu“ v administraci. Zrušením účtu jsou vymazána osobní data. Zachovány zůstávají pouze zákonem stanovená data pro účetní kontrolu a to po dobu pěti let od poslední provedené transakce (uplatnění bonusu, nebo výplata bonusu).

Účel zpracování dat

Účelem zpracování osobních údajů je správa a tvorba věrnostního programu a poskytnutí využívat výhody a slevy u partnerských firem CREEDO a následný převod naspořených bonusů na bankovní účet uživatele věrnostního programu CREEDO. Dále jsou údaje zpracovávany pro rozesílání informací o novinkách v programu CREEDO a o správně uplatněných bonusech v rámci věrnostního programu CREEDO včetně vyřizování případných reklamací.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas s rozesíláním informací o uplatněných bonusech a novinkách ve věrnostním  programu CREEDO, můžete kdykoli písemně odvolat, máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na vysvětlení či opravu osobních údajů ve smyslu § 21 Zákona.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň, které si vážíme. V případě doplňujících dotazů, nebo podnětů ke zlepšení, nás kontaktujte na náš e-mail info(zavináč)creedo.cz

Děláme to pro Vás 🙂